Kategórie
krátky popis banneru
krátky popis banneru
Kontakt
 Udalosti
Košík:je prázdny
bez DPH:0.00,- €
s DPH:0.00,- €
zobraziť1 2 3  
Expedovanie tovaru
 Dopravu zabezpečuje
DPD

Obchodné a nákupné podmienky internetového obchodu PARAPLETA.sk1. Vymedzenie pojmov
 - predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu PARAPLETA.sk RAPID SK s.r.o., Mládeže 299, Dolný Hričov 013 41 .
 - kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
 - tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu PARAPLETA.sk
 - objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru
 
2. Objednávka
 Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.
 
3. Storno objednávky
 a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.
 b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.
 
4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 a) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:
zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí
v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho
- tovar musí byť v pôvodnom obale, ktorý mohol byť rozbalený
- tovar musí byť kompletný, nepoškodený. neznečistený, nesmie niesť známky používania, musí byť v stave a hodnote v akom kupujúci tovar prevzal, vrátane dokladu o kúpe
- tovar zašle kupujúci doporučene (odporúčame balík poistiť), nie na dobierku
b) Predávajúci vráti peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 dní po odstúpení od zmluvy. ( z. č. 250/2007 Z.z., z.č. 102/2014 Z.z.)
 
5. Dodacie podmienky
 a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.
 b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.
 c) Tovar sa vypláca pri dovoze priamo kuriérovi.
 
6. Záruka, reklamácie a servis
 a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.
 b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane dokladu o kúpe.
 c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.
 d) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. AK ide o vadu, ktorú možno odstrániť má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. (§ 622 obč. Z)
Ak ide o vadu ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
Ak ide o neodstrániteľné vady má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.(§ 623 obč. Z)
Ak vec predávaná za nižšiu cenu, alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 
 e) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 f) Reklamovaný výrobok nám musíte zaslať späť poštou, prípadne kuriérskou službou, na našu adresu: RAPID SK s.r.o., Mládeže 299, Dolný Hričov 013 41
 
7. Záverečné ustanovenia
 Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 
8. Ochrana osobných údajov
 Prevádzkovateľ internetového obchodu PARAPLETA.sk firma RAPID SK s.r.o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".
 
 V prípade akýchkoľvek informácií, napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára, prípadne telefonicky na číslo uvedené v kontaktoch.
 
 
 
Všeobecné ustanovenie
Nákup tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.
 
s pozdravom
Sandra Chládeková
RAPID SK s.r.o.

krátky popis banneru