Kontakt
 Udalosti
Expedovanie tovaru
 Dopravu zabezpečuje
GLS

Obchodné a nákupné podmienky internetového obchodu PARAPLETA.sk1. Vymedzenie pojmov
- predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu PARAPLETA.sk RAPID SK s.r.o., Mládeže 299, Dolný Hričov 013 41.
- kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
- tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu PARAPLETA.sk
- objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru


2. Objednávka
Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.


3. Storno objednávky
a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.
b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.


4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
a) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:
zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí
v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho
- tovar musí byť v pôvodnom obale, ktorý mohol byť rozbalený
- tovar musí byť kompletný, nepoškodený. neznečistený, nesmie niesť známky používania, musí byť v stave a hodnote v akom kupujúci tovar prevzal, vrátane dokladu o kúpe
-  v prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z)
- tovar zašle kupujúci doporučene (odporúčame balík poistiť), nie na dobierku
b) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 7 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.


5. Dodacie podmienky
a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle od 2-7 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade prijatia vačšieho počtu objednávok sa môže táto doba predĺžiť.
b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.
c) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.


6. Poplatky za prepravu
Cena za dodanie objednaného tovaru na dobierku je 10 EUR , tovar sa vypláca pri dovoze priamo kuriérovi.


7. Záruka, reklamácie a servis
a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.
b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu kompletný a čistý.
c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom
, nesprávnym skladovaním, opotrebením dielov pri bežnom používaní, alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.
d) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
e) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
f) Reklamovaný výrobok nám musíte zaslať späť poštou, prípadne kuriérskou službou, na našu adresu: RAPID SK s.r.o., Mládeže 299, Dolný Hričov 013 41

8. Záverečné ustanovenia
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.


9. Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ internetového obchodu PARAPLETA.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".


V prípade akýchkoľvek informácií, napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára, prípadne telefonicky na číslo uvedené v kontaktoch.